A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 -2022

trường Tiểu học An Thượng B

            C¨n cø chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña HiÖu tr­ëng ®­îc ghi trong Thông tư số 28/2020/ TT-BGD&§T ngµy 04 th¸ng 9 n¨m 2020 Ban hµnh Th«ng t­ vÒ §iÒu lÖ Tr­êng TiÓu häc cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan